Welkom op mijn website


Via deze weg wil ik jullie graag wat informatie meegeven omtrent de hulp die ik als (eerstelijns) kinder- en jongerenpsycholoog aanbied en wie er bij mij terecht kan.

Allereerst ben ik als kinder- en jeugdpsycholoog (doelgroep 0 tot 25 jaar) voornamelijk werkzaam binnen het Medisch Centrum van Tessenderlo. Ik werk hier voornamelijk via de principes van eerstelijnspsychologische zorg. Meer informatie over deze principes vindt u verder op deze website.

Ik vind het belangrijk dat kinderen en jongeren op een snelle en eenvoudige manier geholpen kunnen worden. We zien namelijk dat ongeveer 20% van de kinderen en jeugdigen vroeg of laat geconfronteerd wordt met psychische klachten. Slechts een zeer klein deel van deze groep zoekt hulp. Graag zou ik als (eerstelijns) kinder- en jongerenpsycholoog deze groep aansporen tot verandering en dit aan de hand van een laagdrempelige en kortdurende begeleiding.

Verder zijn er ook factoren die mijn speciale aandacht verdienen. Naast de goede bereikbaarheid van het Medisch centrum te Tessenderlo, is ook een korte wachtlijst belangrijk voor mij. Hoe sneller er ingespeeld kan worden op de klachten van het kind, hoe beter deze klachten te behandelen zijn.

Opgelet!
Wegens zwangerschapsverlof neem ik momenteel geen nieuwe cliënten aan. Alvast bedankt voor uw begrip.

Wat is een eerstelijnspsycholoog?


Omschrijving

Een eerstelijnspsycholoog is een psycholoog die voornamelijk tracht kortdurend aan de slag te gaan met mensen.

De gezondheidszorg is opgebouwd uit verschillende lijnen. De eerste hulpverlener met wie iemand te maken krijgt is normaal gezien een hulpverlener die werkzaam is in de eerste lijn. Een goed voorbeeld hiervan is een huisarts. Een eerstelijnspsycholoog biedt dus de eerste zorg bij psychische klachten.

De werkwijze van een eerstelijnspsycholoog is kortdurend, laagdrempelig, klachtgericht en generalistisch. Wat willen deze termen nu betekenen?

Kortdurend

De eerstelijnspsycholoog gaat kortdurend met het kind of de jongere aan de slag en tracht verandering te bewerkstelligen in ongeveer 8 begeleidende sessies. Indien bij aanvang, of na een gemiddelde van 8 sessies, blijkt dat de klachten ernstiger zijn, wordt de jongere doorverwezen naar een andere instantie in de tweede lijn. Bijvoorbeeld een psychotherapeut.

Klachtgericht

De eerstelijnspsycholoog zal in de eerste plaats ingaan op de klachten die een cliënt in het heden ondervindt.

Laagdrempelig

De eerstelijnspsycholoog tracht laagdrempelig te zijn voor de kinderen en jongeren. Dit betekent dat er hulp wordt geboden die makkelijk te bereiken is. Er is geen doorverwijzing noodzakelijk. Het kind, de jongere of de ouders kunnen zelf contact opnemen met de eerstelijnspsycholoog.

Generalistisch

De eerstelijnspsycholoog heeft een brede kennis op het gebied van psychische problemen. De eerstelijnspsycholoog heeft geen specifieke specialisatie wat betreft klachten, zoals specialisten in de tweede of derde lijn van de geestelijke gezondheidszorg deze wel hebben. De meeste psychische klachten laten zich goed behandelen door de aanpak van een eerstelijnspsycholoog die een probleemoplossingsgerichte aanpak verkiest.

Werkmodel

Een eerstelijnspsycholoog tracht steeds te werken aan de hand van het ‘PrOP-model’ (Rijnders & Heene, 2015). Binnen dit model gaan we ervan uit dat problemen (Pr) veroorzaakt worden door omstandigheden (O) in het leven of het netwerk van iemand in combinatie met persoonlijke stijl (P) en/of inadequate copingstijl.
Kort wordt dit genoteerd als Probleem = Omgeving x Persoonlijke stijl.

Probleem

Hier wordt er gekeken naar de klachten die zich in het heden voordoen. Bijvoorbeeld angstklachten, laag zelfbeeld...

Omgeving

Hier wordt er gekeken naar de gebeurtenissen die zich afspelen rondom het kind, in de context van het kind. Bijvoorbeeld pesterijen, scheiding...

Persoonlijke stijl

Hier wordt er dieper ingegaan op de manier waarop het kind of de jongere omgaat met bepaalde situaties, hoe het omgaan met emoties en hoe het kind of de jongere denkt over zichzelf en anderen. Dit noemen we ook de ‘coping stijl’.

Door het versterken van de coping of de zelfredzaamheid van het kind, worden zijn problemen aangepakt en verminderd.

Wie ben ik


Annelies Boonen

Opleidingen en werkervaring

Ik ben Annelies Boonen (° 1992) en afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog aan de universiteit van Gent. Sinds mijn opleiding aan de UGent ben ik werkzaam in de groepspraktijk Faresa te Hasselt en Leuven als kinder- en jeugdpsycholoog.

Door mijn interesse in de eerstelijnspsychologische zorg besloot ik tijdens het academiejaar 2016-2017 de opleiding ‘eerstelijnspsychologische zorg’ aan te vatten aan de KULeuven. Mijn interesse in de eerstelijnspsychologische zorg is gegroeid doorheen mijn opleiding en bijhorende stages. Tijdens mijn stage als kinder- en jeugdpsycholoog binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie te UZ Gent werd ik vaak geconfronteerd met kinderen die reeds langdurig in de hulpverlening zaten en de hoop op verandering opgegeven hadden. Weinig transparantie, lange wachttijden en langdurige behandelingen lagen hier aan de oorzaak. Als (eerstelijns) kinder- en jongerenpsycholoog probeer ik hier anders mee om te gaan.

Lidmaatschap

 • Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 922116335)

Wie kan er terecht?


Kinderen en jongeren tussen de 0 en 25 jaar en hun context kunnen bij mij terecht voor de begeleiding van mild tot matige psychische klachten. Deze omvatten onder andere:

 • Angst (faalangst, sociale angst, fobie, …)
 • Depressieve of sombere gevoelens
 • Laag zelfbeeld
 • Onzekerheid
 • Dwang
 • Moeilijkheden met eten, slapen en zindelijkheid
 • Opvoedingsvragen
 • Echtscheiding
 • Concentratiemoeilijkheden
 • Impulsiviteit
 • Pesten
 • Rouw
 • Perfectionisme
 • Psychosomatische klachten
 • Assertiviteitsproblemen

Werking


Algemeen

De (eerstelijns) kinder- en jongerenpsycholoog kan door iedereen gecontacteerd worden. Je kan er voor kiezen door uit eigen initiatief contact op te nemen, door te overleggen met je huisarts of andere verwijzers, zoals: het CLB, de logopedist.... Een afspraak maken kan eenvoudig via het het contactformulier van deze site of een mailtje naar . De afspraak zal plaatsvinden in het Medisch Centrum te Tessenderlo, Groenstraat 27.

Als ik niet bereikbaar ben spreek dan gerust een boodschap in met de nodige gegevens en dan contacteer ik je zo snel mogelijk. Ik kies er namelijk voor om mijn telefoon op stil te zetten tijdens de sessies.

Indien er een afspraak gemaakt wordt, zal er gevraagd worden naar je e-mail adres. Op dit e-mail adres zal je een korte vragenlijst toegestuurd krijgen. Deze zorgt ervoor dat we in het kennismakend gesprek vlot van start kunnen gaan.

Tijdens een eerste kennismakend en oriënterend gesprek zal ik samen met de ouders en/of de jeugdige bekijken wat de hulpvraag is en welke klachten er op de voorgrond staan. Met behulp van de ingevulde vragenlijst(en) en met informatie van de huisarts, zal er samen gekeken worden naar wat de meest aangepaste vorm van hulpverlening voor de klachten kan zijn.

De begeleiding van het kind of de jongere, via de principes van eerstelijnspsychologische zorg, bestaat uit drie fases (Rijnders, & Heene, 2015):

 1. Inzicht creëren door samen het PrOP (Probleem = omgeving x persoonlijke stijl) model op te stellen en doelen te bepalen voor de behandeling. Hier wordt vaak al mee gestart in het eerste kennismakend gesprek.
 2. Verandering in gedrag aan de hand van concrete technieken en oefeningen (zoals cognitieve gedragstherapeutische technieken, probleemoplossingsvaardigheden, …).
 3. Terugvalpreventie waarbij vooral gekeken wordt hoe het kind of de jongere in de toekomst met moeilijke omstandigheden kan omgaan.

Er wordt getracht in een minimum van begeleidende sessies de jeugdige of hun ouders op weg te helpen naar verandering.

Indien een langdurige behandeling aangewezen is, wordt dit met de jeugdige en/of ouder besproken en vindt er, indien aangewezen, een doorverwijzing naar een andere hulpverleningsvorm plaats.


Kostprijs

Zowel het eerste oriënterend gesprek als de begeleidende sessies omvatten ongeveer 50 minuten en kosten 50 euro. Er wordt steeds afgerekend aan het einde van een sessie. Het bedrag wordt cash betaald aan de psycholoog zelf. Betalen met Bancontact is niet mogelijk, wel bestaat de mogelijkheid om te scashen met de KBC mobile app.

Voor kinderen onder de 18 jaar voorzien enkele ziekenfondsen gedeeltelijke terugbetaling van de sessies. Hiervoor kan je best even contact opnemen met je ziekenfonds.


Afspraak afzeggen

Kun je niet op een gemaakte afspraak aanwezig zijn? Meld het mij dan minimaal 24 uur van te voren (1 werkdag).

Afzeggen kan via mail .


Werken met minderjarigen

Toestemming ouders

Hoewel er steeds gestreefd wordt naar een samenwerking en toestemming van beide ouders indien er beroep wordt gedaan op de diensten van een eerstelijnspsycholoog (in navolging van het Burgerlijk Wetboek), stelt de Wet Patiëntenrechten (dewelke een psycholoog zich aan dient te houden) dat wanneer een minderjarige patiënt bekwaam is, zij zelf kunnen beslissen om beroep te doen op de diensten van een psycholoog.

Een minderjarige wordt als (wils)bekwaam ingeschat wanneer ze voldoende kunnen inschatten wat in hun belang is én wanneer ze voldoende kunnen inschatten wat de gevolgen van hun beslissingen en daden zijn. Meestal wordt er vastgelegd dat minderjarigen bekwaam zijn vanaf 12 jaar. Wanneer de hulpverlener de minderjarige patiënt aan de andere kant als onbekwaam inschat, valt hij onder het ouderlijk gezag van zijn ouders (ook boven de leeftijd van 12 jaar) en is er toestemming van beide ouders nodig om beroep te doen op de diensten van een eerstelijnspsycholoog.

Hoewel er een onderscheid wordt gemaakt tussen bekwaam en onbekwaam ingeschatte jongeren, streef ik naar een geïnformeerde toestemming van beide ouders. Ouders zijn namelijk belangrijk om te betrekken bij het begeleidingsproces.


Beroepsgeheim

Ouders worden vaak betrokken in het proces dat doorlopen wordt bij de eerstelijnspsycholoog. Met betrekking tot beroepsgeheim worden dezelfde richtlijnen gebruikt als beschreven bij ‘toestemming ouders’. Meer bepaald heeft de hulpverlener beroepsgeheim t.a.v. ouders indien de minderjarige als bekwaam wordt ingeschat (ca. leeftijd 12 jaar).

Concreet houdt dit in dat niet alle informatie die de minderjarige met de eerstelijnspsycholoog deelt, zomaar doorgegeven wordt aan de ouders. Er zal met het kind of de jongere besproken worden welke informatie met de ouders besproken mag worden. Indien de eerstelijnspsycholoog echter merkt dat het kind of de jongere zichzelf of een ander in gevaar kan brengen, wordt er zonder meer contact opgenomen met de ouders.

Contacteer mij